Privacyverklaring Stad van Vrede

Privacy maatregelen in Stad van Vrede (SvV)

Betrokkenen bij SvV hebben het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt SvV ervoor dat privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen.

Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de stichting diverse beleidsmatige maatregelen getroffen, zoals te lezen staat in de privacyverklaring van SvV. Deze verklaring is op te vragen bij bestuursleden van SvV. De strekking van de genomen maatregelen is dat persoonsgegevens in SvV zo weinig mogelijk worden geregistreerd, zo kort mogelijk worden bewaard, en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden opgeslagen en gebruikt. Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacy-regels te voldoen heeft SvV hiervoor een document opgesteld.

Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met een van de leden van het bestuur via info@stadvanvrede.org.

Jouw Persoonsgegevens:
– als je betrokken bent bij SvV kunnen er persoonsgegevens van je worden bewaard
– het bestuur gaat zorgvuldig met jouw gegevens om
– als je vragen hebt over privacy of jouw persoonsgegevens kun je terecht bij ieder lid van het bestuur
:مشخصات شما:
اگر شما عضو موسسه اس اس وئ هستید، مشخصات شما ثبت میشود
. موسسه کامل محافظ مشخصات شما هست
. اگر شما سوالی درباره حفاظت مشخصات خود دارید میتوانید به عضوهاو مسئولین دیگر مراجعه کنید.
Your Personal information:
– if you are involved with SvV, personal data can be stored
– the SvV board carefully handles your data
– if you have questions about privacy or your personal data, you can contact any member of the board